Ordensregler
samt Booking- og E-handelsbetingelser m.v.

ORDENSREGLER

Lejrcheferne, har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefernes anvisninger skal altid følges.

Enhedspladsen:

 • Campingvogne, autocampere telte m.v. skal placeres min. 1,50 meter fra enhedspladsens afgrænsning/skel.
 • På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner.
  • Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt på ca. 3 m².
  • De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles – privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.
 • Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.
 • Gravning på enhedspladsen må kun ske efter aftale med lejrchefen.

 

Ro på pladsen

Du bedes vise andre campinggæster hensyn og være opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.

Opladning af bil

For at undgå nedbrud er det ikke tilladt at oplade bil på campingpladsen. (overtrædelse vil medføre en betaling på kr. 500,-).

Der er en ladestander ca. 300 meter fra campingpladsen (på P-pladsen ved tankstationen syd for campingpladsen).

Kørsel

Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 15 km/t).

Hunde

Hunde skal føres i kort line. De må ikke støje unødigt, og dens efterladenskaber skal fjernes.

Rygning er ikke tilladt i ALLE bygningerne. Skod cigaretterne i askebægrene..

Wind- og kitesurfing:

Wind- og kitesurfing er kun tilladt fra pinse til den 1. september.

Al færdsel på fjorden skal ske indenfor afmærkningerne.

Overtrædelse af afmærkningerne vil medføre bortvisning. Er du i tvivl så forespørg i receptionen.

 

Bål, grill og gasgrill:

Afbrænding af bål og anvendelse af grill m.v. skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. som bl.a. bestemmer:

Bål og bålfade:

 • Afbrænding af bål og anvendelse af bålpladsen må kun ske efter tilladelse fra lejrcheferne.  
 • Afbrænding bål af bålfade o.l. på enhedspladserne må kun ske efter tilladelse fra lejrcheferne – og skal ske i forsvarlig afstand til brandbare væsker/stoffer.
 • Ved afbrænding af bål og bålfade m.v. skal der tages stor hensyn til vindpåvirkning og der skal generelt udvises forsigtighed således brandfare formindskes.
 • Både under og efter brugen skal det sikres at der ikke er fare for brand, som følge af anvendelsen.

 

Grill og gasgrill:

 • Ved afbrænding af grill og gasgrill skal der tages stor hensyn til vindpåvirkning og der skal generelt udvises forsigtighed således brandfare formindskes.
 • I ekstrem tørre perioder kan al brug af grill og gasgrill forbydes. Dette vil i givet fald ske ved særskilt skiltning.
 • Brug af grill og gasgrill skal ske i forsvarlig afstand til brandbare væsker/stoffer.
 • Både under og efter brugen skal det sikres at der ikke er fare for brand, som følge af anvendelsen.
 • Brugte kul og briketter mv. skal afleveres i beholderen til dette i affaldssorteringen på østsiden af hovedbygningen, og må ikke smides i naturen eller blandt andet affald.
 • Grill på grillterrassen er til fri afbenyttelse, med hensyntagen til ovenstående regler.

 

Placering af brandslukningsmateriel

Der er placeret håndsprøjter fordelt på pladsen – placeringerne fremgår af pladskortet. Vore gæster anmodes om at orientere sig om, hvor de nærmeste brandredskaber findes. Brandslukningsmateriellet må kun benyttes ved brand.

Ansvar

Campingpladsen og dets ejere (lejrchefer) påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

Diverse:

 • Vis hensyn og værn om både natur og miljø – begge dele er afhængige af din beskyttelse.
 • Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.
 • Handel på pladsen må kun ske efter tilladelse fra lejrchefen.
 • Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efter brug efterlades rene og ryddelige.
 • De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.
 • Ved overtrædelse af pladsens reglement, kan der ske bortvisning.

 

Sæsonpladser
For campinggæster, der har indgået en aftale om leje af sæsonplads, forårsplads eller efterårsplads, gælder mere udførlige regler for campingvognens mobilitet, enhedspladsernes indretning m.m.

Lejrcheferne er til rådighed, hvis der er tvivlsspørgsmål – henvend jer dig i receptionen eller på telefon 97315044.

Læge:

Hverdage mellem kl. 08:00-16:00:

Hvide Sande:                      Tlf. 97 31 10 23

Nr. Nebel                            Tlf. 75 28 80 22

Udenfor dette tidsrum:    

Vagtlægen                          Tlf. 70 11 31 31.

 Alarm:

Opkald til alarmcentral –  ring 112.

Konkurrence-regler

Generelle betingelser for deltagelse i konkurrencer, udlodninger og præmieringer, arrangeret af Bjerregaard Camping
 
 1. Ansvar for, gyldighedsomfang af og accept af nedenstående generelle regler for deltagelse i konkurrencer o.l.

1.1. Disse generelle regler for deltagelse i konkurrencer, udlodninger og præmieringer (herefter i helhed omtalt som bare “konkurrencer”), der arrangeres og gennemføres af Bjerregaard Camping.

1.2. Bjerregaard Camping forbeholder sig retten til at opstille særlige regler for deltagelse i udvalgte konkurrencer

1.3. Konkurrencer arrangeres af Bjerregård Camping ApS.

1.4. Med deltagelse i konkurrencer, arrangeret af Bjerregaard Camping, accepterer deltageren udtrykkeligt og bindende de generelle regler for deltagelse i konkurrencer o.l.

 1. Hvem kan deltage i Bjerregaard Campings konkurrencer?

2.1. Konkurrencerne er åbne for alle personer, der er fyldt 18 år. Udelukket fra at deltage i konkurrencerne er alle medarbejdere hos Bjerregaard Camping samt disses familiemedlemmer eller samboende og dennes familiemedlemmer (fra bedsteforældre til børnebørn).

2.3. Det er kun tilladt at deltage 1 gang pr. person i hver konkurrence.

2.4. Deltagelse i konkurrencer er under ingen omstændigheder betinget af køb af varer eller tjenesteydelser, eller ydelse af bidrag eller lignende.

 1. Gevinster og præmier

3.1. Gevinster i form af ophold, leje af kano/SUP o.l. kan ikke udbetales kontant eller ombyttes til andre præmier.  Gevinster kan heller ikke overdrages til andre.

3.2. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i særlige konkurrencebetingelser, stilles gevinsten omkostningsfrit til rådighed for vinderen.

3.3. De endelige gevinster og præmier kan i visse tilfælde i detaljer afvige fra billeder og beskrivelser i konkurrencebeskrivelsen, ligesom variationer kan forekomme.

 1. Udelukkelse af deltagere

6.1. Bjerregaard Camping forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencer. Dette gælder især ved bevidst brud på konkurrencebetingelserne eller hvis deltagere har forsøgt at snyde eller manipulere med konkurrence eller gjort bevidst forsøg herpå eller har anvendt uretmæssige hjælpemidler.

6.2. Bjerregaard Camping kan også udelukke deltagere, såfremt der er begrundet mistanke om, at disse har gjort sig eller tænkt at gøre sig skyldige i strafbare handlinger, ikke mindst ærekrænkende eller hadskabende overfor mennesker af anden race, nationalitet, køn eller religion.

 1. Offentliggørelse af navne som del af markedsføring

7.1. Bjerregaard Camping har lov til at offentliggøre navnet på konkurrence-vindere på campingpladsens hjemmeside eller sociale medier med mindre, at vinderen udtrykkeligt har frabedt sig offentliggørelse.

7.2. Konkurrence-vindere er forpligtet til i rimeligt omfang at medvirke vederlagsfrit i billed- og tekst-markedsføring i  radio, internet eller trykte medier og vederlagsfrit at lade sine konkurrencebidrag i billeder, ord eller anden tekst offentliggøre i en for konkurrencens relevant form.

 1. Afbrydelse eller afslutning af konkurrencer

8.1 Bjerregaard Camping forbeholder sig retten til til hver en tid at afbryde eller afslutte igangværende konkurrencer. Dette gælder især ved opstået force majeure eller i tilfælde af, at konkurrencen ikke kan gennemføres eller fuldføres af andre organisatoriske, tekniske eller juridiske grunde. Deltagere kan i sådanne tilfælde ikke rejse fordringer af nogen art mod Bjerregaard Camping.

 1. Ansvarshæftelse

10.1. Bjerregaard Camping hæfter ikke for mangelfulde eller falske informationer, som er blevet viderebragt eller distribueret af konkurrencedeltagere og/eller tredje part i forbindelse med deres deltagelse i konkurrencen.

10.2. Bjerregaard Camping kan ikke påtage sig noget ansvar for, at alle links og henvisninger i forbindelse med konkurrencen er korrekte og fuldstændige.

10.3 Bjerregaard Camping hæfter ikke for evt. skader opstået ved forstyrrelse af tekniske anlæg eller  for forsinkelser eller afbrydelser af evt. data-transmissioner, der har relation til deltagelse i konkurrencen eller har relation til brugen af evt. konkurrencepræmie. Undtaget for ansvarsfritagelsen er evt. erstatningskrav som følge af skade på liv, legeme og sundhedstilstand eller på grund af væsentlige kontraktforpligtelser.

 1. Ændringer af konkurrencebetingelserne

Bjerregaard Camping forbeholder sig retten til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre konkurrencebetingelserne.

 1. Beskyttelse af persondata

13.1. Alle deltagernes personfølsomme data bliver udtrykkeligt kun gemt og anvendt til gennemførelse og afvikling af den pågældende konkurrence. Data videregives ikke til tredje part.  Dette gælder også for benyttelse i markedsførings-sammenhæng.

13.2. Efter afslutningen af konkurrencen bliver deltagernes data omgående spærret og indenfor rammerne af de teknisk forhåndenværende rutiner derefter slettet. Det er muligt for alle deltagere frit at annullere sin deltagelse i konkurrencen og sin accept af vedkommendes data bliver gemt og anvendt i forbindelse med konkurrencen. Enhver annullering kan meddeles Bjerregaard Camping på mail: info@bjerregaardcamping.dk

13.3. Med annullering af data er deltagelse i konkurrencen og en evt. efterfølgende gevinst naturligvis ikke længere muligt.

 1. Afsluttende regler

14.1. I tilfælde af tvivl gælder dansk lovgivning – værneting er retten i Holstebro.

14.2. Evt. afvigelse fra disse konkurrencebetingelser skal foreligge skriftligt for at træde i kraft. Det samme gælder hvad angår frafald af kravet om skriftlige regler.

14.3. Skulle en eller flere af de ovenstående bestemmelser helt eller delvist være eller blive ugyldige, inaktive eller ikke-gennemførlige, vedbliver alle øvrige bestemmelser med at være i kraft. In-aktive bestemmelser afløses af en tilsvarende gyldig bestemmelse. I tilfælde er manglende regler gælder begge sæt af  bestemmelser.

14.5. Evt. afgørelser kan ikke ankes.

SPECIELLE TILFØJELSER VEDR. FOTOKONKURRENCE:

Ved deltagelse accepteres automatisk følgende betingelser:

Fotokonkurrencen arrangeres af Bjerregaard Camping

Vi kontakter vinderen og vinderens navn vil blive vist på vores hjemmeside, på Facebook og på Instagram.

Bjerregaard Camping har ret til at bruge indsendte fotos til marketing i trykte og elektroniske medier herunder Facebook, hjemmeside, plakater, Instagram m.v.

Deltageren forsikrer, at han/hun har samtlige rettigheder over de sendte fotos, således at offentliggørelsen af billedet ikke skader en tredje part eller krænker personer eller personlige rettigheder.

Gavekortet skal bruges senest året efter man har vundet det, og det kan kun bruges til hel eller delvis betaling af et ophold på Bjerregaard Camping.

Gavekortet kan ikke bruges til forbrugsomkostninger, og et evt. overskydende beløb på gavekortet kan ikke udbetales.

Gavekortet kan ikke veksles til kontanter.

Salgs- og leveringsbetingelser

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Når der i det nedenstående skrives ”UDBYDER” anvendes det som et synonym for ”Bjerregaard Camping”.

Betaling 

Alle priser i Bjerregaard Camping online bookingsystem er ligesom alle andre steder på hjemmesiden skrevet i danske kroner, inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er angivet og klar i den situation. Priserne angivet i euro er vejledende.

Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa og Mastercard. Der er ikke pålagt et gebyr på betaling af depositum, der foregår gennem online booking. Foretages betaling med et udenlandsk kreditkort kan der tilføjes et tillæg.

Informationer om handel på Internettet

Du kan trygt handle på Internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via Internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger, skal forholde dig til betalinger på nettet på www.forbrug.dk.

Forsendelse og levering

Du vil ved booking og betaling af en hytte, en mobilhome, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn/autocamper få forevist en kontrakt fra Bjerregaard Camping, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst til Bjerregaard Camping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt.

Fortrydelsesret og refusion

Køb af campingophold, booking af hytter o.lign. er ikke omfattet af fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven jf. § 18, stk. 2, pkt. 12.

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

 • Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 700,00 i afbestillingsgebyr.
 • Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris. dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 700.00
 • Ved afbestilling mindre 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.
 • Er man startet på sin ferie hos os er den bookede periode bindende og kan ikke overdrages til andre.

 

Registrering af oplysninger

Bjerregaard Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Bjerregaard Camping beholder registreringen i 5 år.

Bjerrregaard Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.

Bjerregaard Camping tager forbehold for pris fejl i online booking, det er
således altid de oplyste priser på hjemmesiden, der er gældende.

Reklamationsbehandling

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til adressen eller benytte telefonnummeret under virksomhedsoplysninger.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Klager indenfor to måneder vil altid være indenfor rimelig tid. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. To år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når Bjerregaard Camping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Bjerregaard Camping vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes,ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Derudover er der mulighed for at klage til forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk.

Virksomhedsoplysninger

Navn: Bjerregård Camping ApS

Adresse: Sønder Klitvej 185

Postnummer og by: 6960 Hvide Sande

Tlf.: +45 97315044

E-mail: info@bjerregaardcamping.dk

Cvr.:  32073522

 

[elementor-template id="20265"]